Vergi Kanunu’ndaki Değişiklikleri kapsayan Kanun tasarısı TBMM’de

Vergi Kanunu’ndaki Değişiklikleri kapsayan Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu toplantısında kararlaştırılan Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’ye sunuldu. Küreselleşen dünyada Türkiye ile diğer ülkelerin arasında etkileşimler olduğu belirtilerek, mevzuatta bazı düzenlemelerin yapılması ihtiyacının duyulduğu kaydedildi. Tasarının vergiye gönüllü uyumu sağlamak amacıyla, asgari ücretin vergilendirilmesinde Gelir Vergisi ikinci gelir dilimine girmesi nedeniyle oluşan kaybın ilave asgari geçim indirimi uygulanması ile giderilmesinin, FATİH projesine yönelik vergi ve diğer yükümlülüklerin ilişkin istisna sağlanmasının, türev işlemlerine yönelik vergisel yüklerin azaltılması suretiyle uluslararası finansal piyasalarda rekabet gücünün arttırılmasının, elektronik haberleşme vergisinin tekleştirilmesinin, kamu özel işbirliği çerçevesinde gerçekleşen projelerin finansmanında kullanılması şartıyla finansman üzerindeki vergilerin azaltılmasının, bankalara tanınan vergisel imkanların finansal kiralama ve finansman şirketlerine tanınmasının, imalat sanayinde vergi teşvikinin 2018 yılında da sürdürülmesinin önü açılacak.

Tasarı ile vergi tahsilatını artırmak için, vergi mükelleflerine yönelik tüm işlemlerin elektronik ortamda yerine getirilmesine imkan sağlanması ve yerleşim yeri adresinin gerçek kişilere yapılacak tebligatlarda kullanılması öngörülüyor.

Tasarıda, Hazine taşınmazlarının on yılını doldurmuş kamu konutlarının Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satılması suretiyle ekonomiye kazandırılması ve riskli konutların dönüşümünün sağlanması amaçlanıyor.

Merkez Bankası Denetleme Kurulu kaldırılması ve Bankaya görevlerini yerine getirebilmek amacıyla bankalar ve mali kuruluşlar dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilerin de bilgi isteme yetkisinin tanınması yolu açılıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmesi uhdesinde bulunan maden ruhsatlarını işletmeye, işletilmeye ve bunları bölerek ruhsat talep etmeye yetkili kılınması öngörülüyor.

İşsizlik ödeneğinin her ayın beşinde yapılması ve ilköğretim, ilkokul, ortaokul mezunu olan ve hizmetli statüsünde olan gazilerin ’memur’ unvanlı kadrolara atanabilmesine imkan sağlanıyor. Motorlu Taşıt Vergisi oranları değiştirilmesi öngörülüyor.